Ongevallenverzekering

Om u enig inzicht  te verschaffen over de inhoud van de verzekering, zijn hierna de voornaamste voorwaarden opgenomen, waarbij u kunt bepalen of er mogelijk een beroep op deze verzekering gedaan kan worden. De verzekering is door de KNLTB afgesloten bij Hienfeld B.V. in Amsterdam.
Als verzekerden gelden alle geregistreerde KNLTB bondsleden. De verzekering is van kracht voor zover en voor zolang verzekerde zich voor een wedstrijd of training dan wel op grond van vrijetijdsbesteding bevindt op of rondom de tennisbaan van de vereniging, alsmede op weg naar en van de desbetreffende activiteiten.

Volgens de verzekeringspolis wordt onder ongeval verstaan: “een plotselinge, ongewilde, van buiten komende gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam van de verzekerde, welke geneeskundig vast te stellen letsel veroorzaakt en waarvan de dood, blijvende invaliditeit of geneeskundige kosten het gevolg zijn.”

De dekking is als volgt:

  • in geval van overlijden van verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een door de verzekering gedekt ongeval, is de uitkering € 15.000,-. Indien jonger van 16 jaar dan is de uitkering € 3.000,- en indien ouder dan 70 jaar € 6.000,-
  • in geval van blijvende algehele invaliditeit van verzekerde als gevolg van een ongeval € 30.000,- en indien ouder dan 70 jaar is dit € 15.000,-
  • € 250,- maximaal per gebeurtenis voor tandheelkundige behandeling als gevolg van een ongeval.

Uitgesloten van deze verzekering zijn o.a. de gevallen waarbij er sprake is van gebruik van alcohol-, soft- en harddrugs of verslaving aan dergelijke middelen. Ook zijn uitgesloten spit, zweepslag, krakende peesschede, tennisarm, golfersarm e.d.

Schademelding
Zodra verzekerde (het tennislid) een ongeval heeft gehad hetwelk tot een uitkering door de verzekering zou kunnen leiden, is het lid verplicht dit zo spoedig mogelijk (binnen 48 uur)  te melden. Dit kan door invulling van een schadeformulier.

De polis zal ter inzage in het clubgebouw worden gelegd.